Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce

Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Niepoprawny kontrast w elementach nawigacyjnych witryny.
 • W linkach mogą wystąpić powtórzenia opisów alternatywnych i tytułów.
 • Linki nie zawierają opisu lokalizacji do jakiej prowadzą.
 • Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Imię i nazwisko: Kierownik świetlicy
E-mail: kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl
Telefon: 12 656 80 29

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Świetlica mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzierzynce na parterze budynku.

Wejście do budynku jest częściowo dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony w mobilne szyny wjazdowe lub podjazdu. Na budynku znajduje się tablica informacyjna.

Brak dostosowania szerokości drzwi w toaletach oraz uchwytów i poręczy. 

Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice.

Na parterze budynku posadzka jest antypoślizgowa.
Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Nie ma głośników sytemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pomieszczenia nie są w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Świetlicy nie ma pętli indukcyjnej.

Aktualizacja 20.11.2023 roku

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content