RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa
w Kędzierzynce, Kędzierzynka 96, 32-410 Dobczyce, tel. 12 656 80 29, e-mail:
kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl.

2) Został powołany inspektor danych osobowych Pani Sylwia Wierciak i ma Pani/Pan prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@cuw.dobczyce.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych
realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz realizacji zadań
realizowanych w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
• wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (udzielonej zgody) w konkretnym celu wskazanym w zgodzie.

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
profilowaniu.

11) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content