RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych jest Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce, Kędzierzynka 96, 32-422 Stadniki, e-mail: kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl, tel. 503 482 997.

Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iodcuw@dobczyce.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w związku z realizacją zadania
publicznego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu uczestnictwa, opieki nad uczestnikami oraz prawidłowej organizacji i rozliczenia się placówki, również w ramach projektów współorganizowanych z organizacjami pozasamorządowymi.

Wskazane informacje w deklaracji o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka oraz pomiaru temperatury.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content