Nabór na stanowisko wychowawcy

01.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce

ogłasza

 nabór na wolne stanowisko pracy:
 wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce.

I. Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej:

 1. Zgodnie z art. 26. 1. ustawy o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej: Osobą pracującą z dziećmi
  w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
 2. wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą                                                                 
  lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 3. co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
  z tytułu egzekucyjnego;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 8. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 9. obywatelstwo polskie,
 10. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, kurs animatora, kierownika wycieczek,
 2. prawo jazdy,
 3. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pomoc w prowadzeniu działalności statutowej Świetlicy Środowiskowej;
 2. pomoc w prowadzeniu działalności statutowej: organizacyjnej, finansowej i majątkowej;
 3. przestrzeganie regulaminu świetlicy;
 4. pomoc w organizacji współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność świetlicy;
 5. wsparcie w prowadzeniu nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych i wolontariuszy;
 6. współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka;
 7. odpowiedzialność za powierzony majątek;
 8. dbanie o prawidłowe współprowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji świetlicy;
 9. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin;
 10. dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośrednich przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w ramach umowy o pracę na ½ etatu;
 2. praca w godzinach 16:00- 20:00
 3. miejsce wykonywania pracy: Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce.

V. Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)
 5. ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

VI. Wymagane dokumenty konkursowe należy składać w kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce”:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta – parter budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub
 • przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do Centrum Usług Wspólnych przy Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, lub email: kedzierzynka@swietlice.dobczyce.pl

w terminie do dnia 30.07.2022 roku, do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy lub Świetlicy po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych t.j. (Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.)”.

Print Friendly, PDF & Email
Nasi partnerzy
Skip to content